Fizyka, I stopnia, studia licencjackie 3-letnie

 

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na Uniwersytecie Opolskim. Wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych na Opolszczyźnie, a także Dolnym i Górnym Śląsku.

Do studiowania na kierunku fizyka zapraszamy osoby zainteresowane przedmiotami ścisłymi i informatyką, a zwłaszcza zastosowaniem fizyki w medycynie. Są to studia dla ambitnych i ciekawych świata, a jednocześnie chcących wykonywać zawód, na który z całą pewnością będzie zapotrzebowanie na rynku pracy w przyszłości.

W Instytucie Fizyki są prowadzone naukowe badania doświadczalne i teoretyczne. Badania prowadzi się w zakresie fizyki statystycznej i matematycznej, fizyki ciała stałego biofizyki oraz spektroskopii plazmy, fizyki jądrowej i astrofizyki. Pracownicy Instytutu Fizyki współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Pracownicy cieszą się uznaniem w skali międzynarodowej. Świadczy o tym duża liczba publikacji pracowników IF, które powstały przy współpracy z wysokiej klasy uczonymi, reprezentującymi renomowane ośrodki naukowe na świecie. Część pracowników bierze udział w realizacji kilku dużych międzynarodowych projektów naukowych.

Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami, w tym nowoczesnym laboratorium fizyki medycznej. Do dyspozycji studentów są też pracownie komputerowe z dostępem do nowoczesnego oprogramowania i sieci internetowej. Studenci mają też zajęcia w  profesjonalnym obserwatorium astronomicznym.

Instytut Fizyki zapewnia studentom dostęp do laboratoriów naukowych w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów, uczestnictwa studentów w badaniach naukowych, wykonywania prac dyplomowych i magisterskich.

Studiowanie w Instytucie Fizyki odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych.

Znakomita większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie niedługo po ukończeniu studiów, o czym świadczą badania prowadzone przez Akademickie Centrum Karier UO.

Czego uczy się na fizyce ?

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z podstaw fizyki, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki, astronomii i podstaw informatyki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę w zakresie astronomii, gdyż Instytut dysponuje dobrze wyposażonym dydaktycznym obserwatorium astronomicznym.

Plan studiów obejmuje rozbudowany blok przedmiotów z zakresu zastosowań informatyki. Poznają kilka języków programowania, w tym C++ czy R, które wykorzystują do modelowania procesów fizycznych. Nabywają również umiejętność profesjonalnego wykorzystania wielu programów komercyjnych, np. AutoCad, Origin, MS Office.

Studenci uczą się  podstaw fizycznych działania często złożonych urządzeń badawczych, w tym diagnostycznych, ich obsługi i konserwacji, oraz przeprowadzania pomiarów fizycznych oraz ich statystycznej analizy, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania.

Studenci nabywają również wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki medycznej, niezbędnej podczas pracy w diagnostycznych i terapeutycznych laboratoriach medycznych, w takich dziedzinach jak dozymetria czy radiologia.

W programie studiów są uwzględnione liczne laboratoria i ćwiczenia, które umożliwiają kształtowanie umiejętności praktycznych. Temu celowi sprzyja też praktyka śródsemestralna.

W proponowanym programie studiów uwzględniono również kompetencje takie jak samodzielność, umiejętność współpracy, kreatywność i chęć do samokształcenia, które są najważniejszymi kompetencjami społecznymi przydatnymi podczas pracy zawodowej.

Działalność studencka

W Instytucie Fizyki prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
KNF tworzą studenci i doktoranci fizyki studiujący w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą bawić się fizyką i zarażać innych swoimi zainteresowaniami. KNF współpracuje z Wirtualną Akademią Astronomii, Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dzięki aktywności w KNF studenci mogą rozwijać swoje pasje oraz osiągać lepsze wyniki w nauce. Główny kierunek to rozwijanie zainteresowań studentów oraz popularyzacja nauk fizycznych wśród młodszych pokoleń, zarówno w społeczności lokalnej, jak i poza nią. Członkowie KNF jeżdżą na konferencje z dziedziny dydaktyki fizyki oraz konferencje naukowe, na których prezentują wyniki swoich prac badawczych, a także przeprowadzają pokazy doświadczeń w szkołach, uczestniczą aktywnie w organizacji Festiwalu Nauki i Turnieju Fizycznego.

Od roku 2019 działa również Koło Fizyków Medycznych. Nowoczesne interdyscyplinarne pracownie z biofizyki umożliwiają pogłębianie wiedzy i umiejętności na styku fizyki,  medycyny i informatyki.

Co można robić po studiach ?

Absolwent fizyki będzie posiadał wiedzę ogólną z fizyki z poszerzonymi wiadomościami w zakresie metod numerycznych, oraz  przygotowania informatycznego niezbędnego do obsługi skomplikowanej aparatury medycznej.

Będzie potrafił samodzielnie obsługiwać aparaturę medyczną oraz zaplanować i prowadzić badania z jej wykorzystaniem. Będzie sprawnie obsługiwał systemy informatyczne i specjalistyczne programy komputerowe oraz będzie posiadał umiejętność programowania w językach skryptowych i obiektowych. Będzie także posiadał znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Cechy absolwenta, związane z umiejętnością ciągłego uczenia się i wykorzystania w praktyce posiadanej wiedzy, umiejętnością pracy w zespole, samodzielnością i poczuciem odpowiedzialności za powierzone prace,  a także analitycznym podejściem do rozwiązywania problemów, pozwalają na łatwe przystosowanie się do pracy w różnych sektorach.

Absolwenci studiów fizycznych znajdą zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych wykorzystujących nowoczesne technologie, w tym w firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją i konserwacją sprzętu medycznego. Mogą też znaleźć pracę w branży elektronicznej i informatycznej, a także dzięki znajomości metod statystycznych w sektorze finansowym. Znajdą też zatrudnienie w laboratoriach medycznych, diagnostycznych i ośrodkach naukowych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunkach fizyka, fizyka medyczna czy fizyka techniczna.Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close