Fizyka, studia doktoranckie, III stopnia

Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UO stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego (licencjat, magisterium, doktorat). Celem studiów doktoranckich jest stworzenie studentom możliwości znaczącego podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie fizyki (fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, techniki komputerowe, metody analityczne), poprzez aktywny udział w badaniach naukowych. Ich wynikiem powinny być publikacje naukowe w recenzowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym, autoryzowane lub współautoryzowane przez doktoranta, a w konsekwencji możliwość przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych. Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom doktorantów, zajęcia odbywają się (zgodnie z planem zajęć) w godzinach popołudniowych dwa dni w tygodniu (środa, czwartek).


Rekrutacja 2018/19

Limit miejsc: 7
Termin rejestracji w systemie IRK: od 7 maja do 14 września 2018 r.
Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika dziekanatu WMFiI UO, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, postery konferencyjne, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja robocza projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora – http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/lista-wedlug-stanowisk/;
i) opinia promotora pracy magisterskiej lub rekomendację innego samodzielnego pracownika naukowego z dziedziny nauk fizycznych
j) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

Miejsce i adres, gdzie będą przyjmowane dokumenty:
Kierownik dziekanatu Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki mgr Małgorzata Bolek-Hulacka pok. 111, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole tel.: + 48 77 452 7200, wew. 7200 e-mail: m.bolek@uni.opole.pl
http://wmfi.uni.opole.pl/dziekanat/

Termin przyjmowania dokumentów: od 7 maja do 14 września 2018 r. do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą (po wcześniejszym uwierzytelnieniu przez pracownika dziekanatu WMFiI UO dokumentów z punktu 1.5 b, c).

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 września 2018r., sala 160, Instytut Fizyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, godz. 11.00.


Kształcenie:

Sylabusy:


Rok akademicki 2018/19 – lista doktorantów:

ROK II

  • Bartnikowska Agnieszka

ROK III

  • Reudelsdorf Marta
  • Smaga Krzysztof

ROK IV

  • Kawecka Anna
  • Popiela Joanna

Finalizacja przewodów doktorskich

  • Mrówka Ireneusz
  • Wiśniowski Ryszard

Przewody doktorskie sfinalizowane w ramach studiów doktoranckich

  • dr Barbara Pytel (2016r., promotor dr hab. D. Man, prof. UO)
  • dr Daniel Frączek (2017r., promotor dr hab. R. Piasecki, prof. UO)

 

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Ryszard Piasecki, prof. UO, Ryszard.Piasecki@uni.opole.pl
Instytut Fizyki UO
ul. Oleska 48
45-052 Opole

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close