TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W TWORZENIU KULTURY CYBERPRZESTRZENI – ELEMENTU BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

 

W dniu 25 października 2018 roku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbędzie się kolejna konferencja z zakresu cyberbezpieczeństwa poświęcona technologiom informatycznym w tworzeniu kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli Minister Cyfryzacji oraz JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Misja konferencji
Misją Konferencji jest przeprowadzenie rozważań na temat cyberbezpieczeństwa w kontekście możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu tworzenia kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego

Cel konferencji
Celem Konferencji jest przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i firm specjalizujących się w budowie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających typowanie sprawców przestępstw oraz wykonywanie analiz operacyjnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także w sferze bankowości, telekomunikacji i energetyki – wszystko to w celu budowania kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego

Tematyka konferencji
Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów w zakresie najszerzej rozumianego bezpieczeństwa cyfrowego – zarówno dla przedstawicielu świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz rozwiązań edukacyjnych związanych z cyberprzestrzenią i jej bezpieczeństwem.

Uczestnicy konferencji będą prowadzić rozważania w oparciu o program, składający się z panelu dyskusyjnego oraz sześciu sesji naukowych:

Panel dyskusyjny – Edukacja i kultura cyberprzestrzeni w budowaniu bezpieczeństwa cyfrowego
Prowadzący: dr Paweł Chodak, WSGE

Budowanie bezpieczeństwa cyfrowego, wobec mnogości i zróżnicowanego charakteru zagrożeń w cyberprzestrzeni, staje się jednocześnie jednym z największych wyzwań oraz priorytetów współczesnych społeczeństw informacyjnych. Problem wydaje się mieć charakter uniwersalny, z jednej strony dotykając społeczeństwa jako całości, a także każdej jednostki z osobna, zaś z drugiej wymagając współpracy wszystkich zainteresowanych dla wypracowania powszechnych i pozytywnych wzorców zachowania w cyberprzestrzeni – jej najszerzej rozumianej kultury.Powyższe wymaga opracowania i wdrożenia szeroko zakrojonych i ściśle skoordynowanych programów informacyjnych, połączonych z nowoczesną edukacją oraz działaniami na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych tak w ujęciu egalitarnym, jak i elitarnym, we współpracy Państwa, sektora gospodarczego oraz instytucji edukacyjnych. Niniejszy panel, w którym wezmą udział osoby o szczególnym znaczeniu i kompetencjach w sferze bezpieczeństwa cyfrowego, będzie okazją do dyskusji i wymiany poglądów w przedmiotowym zakresie.

Sesja I – Kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia Państwa

Tradycyjnie pojmowana rola Państwa jako głównego kreatora środowiska bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni obejmuje szereg różnych obszarów, przede wszystkim skupiając się jednak na warstwie formalnej. Przyjęta w bieżącym roku ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa jest tego najlepszym przykładem. Urzędnik jako przedstawiciel Państwa w kontaktach z obywatelem powinien zostać wyposażony nie tylko w odpowiednie narzędzia umożliwiające efektywną służbę obywatelom  ale przede wszystkim powinien zostać wyposażony w wiedzę jak cyberprzestrzeń można wykorzystać w ramach realizowanej misji. Obecnie w większości urzędów panuje przekonanie, że cyberprzestrzeń to wprawdzie wielkie możliwości ale i ogromne zagrożenia. Ten przede wszystkim negatywny przekaz dominuje w świadomości urzędniczej, będąc często istotnym elementem ograniczającym działania podejmowane z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Jako alternatywę dla tego negatywnego przekazu Państwo winno zbudować alternatywne przesłanie „Kultury cybeprzestrzeni”, które będzie wypełniać obecnie niezagospodarowany obszar pozytywnego przekazu związanego z cyberbezpieczeństwem.

Sesja II – Kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia gospodarki
Prowadzący: Jacek Czech, KIGC

Sesja będzie poświęcona rynkowi dostawców i odbiorców usług i produktów związanych z cyberbezpieczeństwem w Polsce, wezmą w niej także udział przedstawiciele kancelarii prawnej.Dyskusja zostanie podporządkowana nie tyle konkretnym rozwiązaniom co kierunkom zmian w otoczeniu prawym mającym znaczenie dla biznesu – na bazie dyrektywy NIS (Network and Information Systems Directive) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii oraz uchwalonej w lipcu br. ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Prowadzony dyskurs będzie brał pod uwagę rzeczywisty potencjał zmian w w/w obszarze biorąc pod uwagę analogiczne działania w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ponadto, będzie też nawiązywała do potrzeb szkoleniowych przyszłych wykonawców i audytorów.

Sesja równoległa A1 – Cyberbezpieczeństwo w praktyce na wybranych przykładach
Prowadzący: bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, CNBOP w Józefowie

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, systemów przeciwpożarowych, a także innych systemów w których przetwarzane i przechowywane są dane w XXI wieku w społeczeństwie informacyjnym, stało się aktualnym wyzwaniem nie tylko dla administratorów systemów ale również dla instytucji administrujących. Coraz większe zagrożenia związane z wykorzystaniem cyberprzestrzeni do działań o charakterze hybrydowym wiążą się z koniecznością budowania świadomej kultury w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego wśród użytkowników prywatnych i instytucjonalnych oraz administracji państwowej w tym służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa.Mając na uwadze powyższe, prelegenci podejmą próbę rozważań teoretycznych dot. cyberbezpieczeństwa, jak również przedstawią praktyczne przykłady wykorzystania systemu współzależności  świata wirtualnego do rzeczywistego  uwzględniając aktualnie obowiązujące w tym zakresie uwarunkowania  prawne i ograniczenia nowych technologii.

Sesja równoległa A2 – Prawne aspekty kultury cyberprzestrzeni
Prowadzący: prof. Stanisław Sagan, UR

Dotychczasowa praktyka wskazuje na małą efektywność tworzenia norm prawnych, które regulowałyby obszar cyberprzestrzeni przez państwa narodowe ale także ponadnarodowe (UE) i organizacje międzynarodowe. Prawo cyberprzestrzeni znajduje się w stanie embrionalnym. A zatem brak regulacji prawnych powinny wypełniać regulacje zainteresowanych uczestników społeczności operującej w cyberprzestrzeni. Rządzą tam reguły, ustanawiają i  narzucane  globalni operatorzy. Przeciwstawić się temu mogą sami zainteresowani – społeczność korzystąjąca z cyberprzestrzeni. To oni powinny stworzyć podstawy etyczne wykorzystywania tej przestrzeni, na zasadzie konieczności wypracowania reguł do bezkolizyjnego i przyjaznego korzystania z niej. Przyjęte tam i utrwalone  normy mogą się stać zaczynem i inspiracją dla powstawania narodowych regulacji prawnych w tym zakresie. Dyskusji i wymianie poglądów w tak zarysowanej sferze poświęcony będzie niniejsza sesja.

Sesja równoległa B1 – Edukacja dla kultury cyberprzestrzeni
Prowadzący: dr Krzysztof Krassowski, WSGE

Tworzenie kultury cyberprzestrzeni, rozumianej najszerzej jako kulturowy kod pożądanych zachowań i dobrych praktyk funkcjonowania człowieka w rzeczywistości sieciowej, wymaga w pierwszym etapie szeroko zakrojonych i powszechnych działań o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym dla wypracowania jej koherentnych podstaw, adresowanych w umiejętny sposób do wszystkich grup oraz środowisk funkcjonujących w ramach społeczeństwa informacyjnego.Działania edukacyjne w obszarze cyberprzestrzeni powinny być prowadzone jednocześnie w ujęciu egalitarnym – nakierowanym na każdego użytkownika sieci niezależnie od poziomu jego wiedzy fachowej, jak też elitarnym – nakierowanym na kształcenie specjalistów i dostarczanie niezbędnych kompetencji oraz certyfikację w obszarze zaawansowanego bezpieczeństwa sieciowego. Stosowane formy i metody edukacyjne powinny mieć zarówno charakter kształcenia formalnego, jak i nieformalnego – stan aktualny, możliwości i wyzwania w przedmiotowym zakresie będą podstawą wystąpień oraz dyskusji w ramach ninejszej sesji.

Sesja równoległa B2 – Bezpieczny obywatel w bezpiecznej cyberprzestrzeni
Prowadzący: dr Jacek Gajewski, NCBJ

Sesja będzie poświęcona problematyce funkcjonowania ( zachowania się ) obywatela w cyberprzestrzeni. Podjęta zostanie próba określenia minimalnego poziomu wiedzy, jaką powinien posiadać przeciętny obywatel aby móc rozpoznać realnie istniejące zagrożenia w sieci. Przedyskutowane będą sposoby zachowania sprzyjające efektywnej ochronie siebie samego i najbliższych przed niewłaściwymi zachowaniami innych użytkowników sieci, próbami wyłudzeń i manipulacji, nieodpowiednich treści, itp. Omówione zostaną również podstawowe techniki higieny własnego środowiska sieciowego. Rozważona będzie kwestia tego, jak obywatel może się aktywnie przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa środowiska cyberprzestrzeni, np. jak rozpoznać atak cybernetyczny, co należy w takiej sytuacji robić, kogo zawiadomić, jakie ślady zabezpieczyć, itp. Omówione będą również niestosowne zachowania w mediach społecznościowych – jak walczyć z plagą języka nienawiści, jak rozpoznać celową dezinformację itp.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://sites.google.com/site/bezpieczenstwo11wsge/home

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close