FIZYKA DOŚWIADCZALNA

 • fizyka fazy skondensowanej:
  badania doświadczalne przejść fazowych, defektów w fazie stałej i ciekłej, impulsowej emisji cząstek naładowanych z materiałów ferroelektrycznych, pomiary widma czasów życia pozytonów w fazach skondensowanych, metalach, stopach i materiałach porowatych;
 • spektroskopia plazmy:
  badania doświadczalne i teoretyczne struktury powłok elektronowych atomów i jonów oraz wpływu oddziaływań wewnątrz plazmowych na charakter emisji promieniowania elektromagnetycznego plazmy, interpretacja i modelowanie widm gwiazdowych, szczegółowa spektrometria, badania kondensatów (w tym Bosego-Einsteina);
 • biofizyka:
  badania doświadczalne własności fizycznych błon modelowych; wyniki pomiarowe konfrontowane są z wynikami obliczeń uzyskanych poprzez symulacje komputerowe oddziaływań elektrycznych w warstwie powierzchniowej błon.

FIZYKA TEORETYCZNA

 • nierównowagowa fizyka statystyczna:
  dynamika procesów nierównowagowych zaburzanych lub indukowanych szumem gaussowskim oraz niegaussowskim, metody entropowe;
 • fizyka matematyczna:
  procesy stochastyczne na przestrzeniach ultra-metrycznych, układy kwantowe zaburzane na zbiorach małych i osobliwych;
 • astrofizyka i kosmologia:
  własności struktur wielkoskalowych i ich ewolucja, analiza kształtu, orientacji, funkcji świecenia i autokorelacji

FIZYKA OBLICZENIOWA

 • metody obliczeniowe w fizyce ciała stałego i nanostruktur:
  techniki numeryczne w fizyce ciała stałego, modelowanie domieszkowanych materiałów ferroelektrycznych, magnetyków i półprzewodników, indukowanie i kontrola domieszkowania oraz defektów, fizyka materiałów nieuporządkowanych.
 • symulacje komputerowe profili implantacji pozytonów:
  badania teoretyczne oparte o symulacje komputerowe EGS 5 i GEANT 4 profili implantacji pozytonów na granicach rozdziału ośrodków. Analiza jest wspomagana pomiarami profili implantacji za pomocą metody DSIP w układach składających się z kilku ośrodków np. metal – polimer.
 • obliczenia ab initio:
  wyznaczanie charakterystyk anihilacyjnych w układach krystalicznych, czas życia pozytonów i poszerzenie dopplerowskie.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close