FIZYKA DOŚWIADCZALNA

 • fizyka fazy skondensowanej:
  badania doświadczalne przejść fazowych, defektów w fazie stałej i ciekłej, impulsowej emisji cząstek naładowanych z materiałów ferroelektrycznych, pomiary widma czasów życia pozytonów w fazach skondensowanych, metalach, stopach i materiałach porowatych;
 • spektroskopia plazmy:
  badania doświadczalne i teoretyczne struktury powłok elektronowych atomów i jonów oraz wpływu oddziaływań wewnątrz plazmowych na charakter emisji promieniowania elektromagnetycznego plazmy, interpretacja i modelowanie widm gwiazdowych, szczegółowa spektrometria, badania kondensatów (w tym Bosego-Einsteina);
 • biofizyka:
  badania doświadczalne własności fizycznych błon modelowych; wyniki pomiarowe konfrontowane są z wynikami obliczeń uzyskanych poprzez symulacje komputerowe oddziaływań elektrycznych w warstwie powierzchniowej błon.

FIZYKA TEORETYCZNA

 • nierównowagowa fizyka statystyczna:
  dynamika procesów nierównowagowych zaburzanych lub indukowanych szumem gaussowskim oraz niegaussowskim, metody entropowe;
 • fizyka matematyczna:
  procesy stochastyczne na przestrzeniach ultra-metrycznych, układy kwantowe zaburzane na zbiorach małych i osobliwych;
 • astrofizyka i kosmologia:
  własności struktur wielkoskalowych i ich ewolucja, analiza kształtu, orientacji, funkcji świecenia i autokorelacji

FIZYKA OBLICZENIOWA

 • metody obliczeniowe w fizyce ciała stałego i nanostruktur:
  techniki numeryczne w fizyce ciała stałego, modelowanie domieszkowanych materiałów ferroelektrycznych, magnetyków i półprzewodników, indukowanie i kontrola domieszkowania oraz defektów, fizyka materiałów nieuporządkowanych.
 • symulacje komputerowe profili implantacji pozytonów:
  badania teoretyczne oparte o symulacje komputerowe EGS 5 i GEANT 4 profili implantacji pozytonów na granicach rozdziału ośrodków. Analiza jest wspomagana pomiarami profili implantacji za pomocą metody DSIP w układach składających się z kilku ośrodków np. metal – polimer.
 • obliczenia ab initio:
  wyznaczanie charakterystyk anihilacyjnych w układach krystalicznych, czas życia pozytonów i poszerzenie dopplerowskie.