Główne cele praktyki

 1. Pogłębianie znajomości metod fizycznych stosowanych w zakresie dozymetrii promieniowania jonizującego i radionukleodiagnostyki.
 2. Konfrontowanie nabytej wiedzy dotyczącej dozymetrii i diagnostyki z wykorzystaniem promieniowania jonizującego z typowymi problemami jakie spotkać mogą fizyka medycznego na stanowisku pracy w realnych sytuacjach praktycznych.
 3. Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą fizyka medycznego.
 4. Kształtowanie dojrzałej postawy zawodowej przyszłego fizyka medycznego.

 

Cele szczegółowe praktyki

Praktykant:

 1. Zapoznaje się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana (poznaje sposób funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników oraz prowadzonej dokumentacji).
 2. Obserwuje:
 • czynności podejmowane prze opiekuna praktyk ze strony placówki w jakiej odbywają praktykę, w toku prowadzonych przez niego czynności zawodowych.
 • tok stosowanych reżimów pomiarowych, rodzaj i kolejność wykorzystywanych przez opiekuna przyrządów i układów pomiarowych.
 • przygotowanie unieruchomienia termoplastycznego dla pacjent.
 • wykonanie tomografii do planowania leczenia pacjenta.
 • resymulację planu leczenia przed kursem napromieniania pacjenta.
 • konturowanie narządów krytycznych pacjenta w systemie planowania leczenia.
 • planowanie leczenia teleradioterapią.
 • pomiary eksploatacyjne-tygodniowe akceleratora liniowego
 • pomiary zindywidualizowanej kontroli jakości planów wysokospecjalistycznych VMAT
 1. Zapoznaje się ze organizacją pracowni fizycznej, sposobu jej zagospodarowania i jej wyposażeniem.
 2. Współdziała z opiekunem praktyk w:
 • pomiarach eksploatacyjnych-tygodniowych akceleratora liniowego.
 • pomiarach zindywidualizowanej kontroli jakości planów wysokospecjalistycznych VMAT.
 • przygotowaniu pacjenta i pracy z pacjentem podczas badania.
 • sprawdzaniu i kompletowaniu dokumentacji medycznej
 • doborze i zastosowaniu odpowiedniej aparatury pomiarowej, w zależności od badanej części ciała.
 • nadzorowaniu badania.
 1. Zadania realizowane przez studenta samodzielnie, w szczególności:
 • pomiary eksploatacyjne-tygodniowe akceleratora liniowego.
 • konturowanie narządów krytycznych testowego pacjenta w systemie planowania leczenia.
 • planowanie leczenia teleradioterapią przypadku testowego.
 • obliczanie marginesów dla klinicznych obszarów napromieniania na podstawie statystycznego opracowania przesunięć międzyfrakcyjnych pacjentów.
 • ruchem chorych w pracowni MR.
 • kontrola i kompletowanie dokumentacji medycznej.
 • wybór odpowiedniej aparatury pomiarowej, ułożenie pacjenta, prowadzenie badania, zakończenie badania.
 1. Analizuje i interpretuje zaobserwowane lub doświadczane sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, w tym:
 • prowadzi dokumentację praktyki;
 • konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktyką;
 • dokonuje oceny własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli fizyka medycznego;
 • ocenia przebieg prowadzonych działań oraz realizację zamierzonych celów;
 • konsultuje się z opiekunem praktyk w celu omówienia obserwowanych i prowadzonych działań samodzielnych oraz działań w których asystował opiekunowi.

 

Szczegółowa instrukcja organizacji praktyki zawodowej

Wzór karty przebiegu praktyki

Wzór opinii o przebiegu praktyki zawodowej

 

Opiekunem praktyk z ramienia Instytutu Fizyki jest dr Grzegorz Engel

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close