Główne cele praktyki

 1. Pogłębianie znajomości metod fizycznych stosowanych w zakresie dozymetrii promieniowania jonizującego i radionukleodiagnostyki.
 2. Konfrontowanie nabytej wiedzy dotyczącej dozymetrii i diagnostyki z wykorzystaniem promieniowania jonizującego z typowymi problemami jakie spotkać mogą fizyka medycznego na stanowisku pracy w realnych sytuacjach praktycznych.
 3. Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą fizyka medycznego.
 4. Kształtowanie dojrzałej postawy zawodowej przyszłego fizyka medycznego.

 

Cele szczegółowe praktyki

Praktykant:

 1. Zapoznaje się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana (poznaje sposób funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników oraz prowadzonej dokumentacji).
 2. Obserwuje:
 • czynności podejmowane prze opiekuna praktyk ze strony placówki w jakiej odbywają praktykę, w toku prowadzonych przez niego czynności zawodowych.
 • tok stosowanych reżimów pomiarowych, rodzaj i kolejność wykorzystywanych przez opiekuna przyrządów i układów pomiarowych.
 • przygotowanie unieruchomienia termoplastycznego dla pacjent.
 • wykonanie tomografii do planowania leczenia pacjenta.
 • resymulację planu leczenia przed kursem napromieniania pacjenta.
 • konturowanie narządów krytycznych pacjenta w systemie planowania leczenia.
 • planowanie leczenia teleradioterapią.
 • pomiary eksploatacyjne-tygodniowe akceleratora liniowego
 • pomiary zindywidualizowanej kontroli jakości planów wysokospecjalistycznych VMAT
 1. Zapoznaje się ze organizacją pracowni fizycznej, sposobu jej zagospodarowania i jej wyposażeniem.
 2. Współdziała z opiekunem praktyk w:
 • pomiarach eksploatacyjnych-tygodniowych akceleratora liniowego.
 • pomiarach zindywidualizowanej kontroli jakości planów wysokospecjalistycznych VMAT.
 • przygotowaniu pacjenta i pracy z pacjentem podczas badania.
 • sprawdzaniu i kompletowaniu dokumentacji medycznej
 • doborze i zastosowaniu odpowiedniej aparatury pomiarowej, w zależności od badanej części ciała.
 • nadzorowaniu badania.
 1. Zadania realizowane przez studenta samodzielnie, w szczególności:
 • pomiary eksploatacyjne-tygodniowe akceleratora liniowego.
 • konturowanie narządów krytycznych testowego pacjenta w systemie planowania leczenia.
 • planowanie leczenia teleradioterapią przypadku testowego.
 • obliczanie marginesów dla klinicznych obszarów napromieniania na podstawie statystycznego opracowania przesunięć międzyfrakcyjnych pacjentów.
 • ruchem chorych w pracowni MR.
 • kontrola i kompletowanie dokumentacji medycznej.
 • wybór odpowiedniej aparatury pomiarowej, ułożenie pacjenta, prowadzenie badania, zakończenie badania.
 1. Analizuje i interpretuje zaobserwowane lub doświadczane sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, w tym:
 • prowadzi dokumentację praktyki;
 • konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktyką;
 • dokonuje oceny własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli fizyka medycznego;
 • ocenia przebieg prowadzonych działań oraz realizację zamierzonych celów;
 • konsultuje się z opiekunem praktyk w celu omówienia obserwowanych i prowadzonych działań samodzielnych oraz działań w których asystował opiekunowi.

 

Szczegółowa instrukcja organizacji praktyki zawodowej

Wzór karty przebiegu praktyki

Wzór opinii o przebiegu praktyki zawodowej

 

Opiekunem praktyk z ramienia Instytutu Fizyki jest dr Grzegorz Engel