Fizyka, II stopnia, studia magisterskie 1,5-roczne

 

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na Uniwersytecie Opolskim. Wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych na Opolszczyźnie, a także Dolnym i Górnym Śląsku.

Do studiowania na kierunku Fizyka II stopnia zapraszamy osoby ze stopniem inżyniera, które są absolwentami takich kierunków jak fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna. Powinny być to osoby zainteresowane zastosowaniem fizyki w medycynie. Są to studia dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności i zwiększyć szanse na wykonywanie zawodu, na który z całą pewnością będzie zapotrzebowanie na rynku pracy w przyszłości.

W Instytucie Fizyki są prowadzone naukowe badania doświadczalne i teoretyczne. Badania prowadzi się w zakresie fizyki statystycznej i matematycznej, fizyki ciała stałego biofizyki oraz spektroskopii plazmy, fizyki jądrowej i astrofizyki. Pracownicy Instytutu Fizyki współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Pracownicy cieszą się uznaniem w skali międzynarodowej. Świadczy o tym duża liczba publikacji pracowników IF, które powstały przy współpracy z wysokiej klasy uczonymi, reprezentującymi renomowane ośrodki naukowe na świecie. Część pracowników bierze udział w realizacji kilku dużych międzynarodowych projektów naukowych.

Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami, w tym nowoczesnym laboratorium fizyki medycznej. Do dyspozycji studentów są też pracownie komputerowe z dostępem do nowoczesnego oprogramowania i sieci internetowej. Studenci mają też zajęcia w  profesjonalnym obserwatorium astronomicznym.

Instytut Fizyki zapewnia studentom dostęp do laboratoriów naukowych w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów, uczestnictwa studentów w badaniach naukowych, wykonywania prac dyplomowych i magisterskich.

Studiowanie w Instytucie Fizyki odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych.

Znakomita większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie niedługo po ukończeniu studiów, o czym świadczą badania prowadzone przez Akademickie Centrum Karier UO.

W szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora.

Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę studentów jest możliwe studiowanie w relacji mistrz-uczeń.

Charakterystyka kierunku

Studenci poszerzają wiedzę i umiejętności z fizyki atomowej, jądrowej, kwantowej, teoretycznej i relatywistycznej. Uzyskują umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy oraz obsługi urządzeń pomiarowych na Pracowni fizycznej II.

Na przedmiotach Naukowe Bazy Danych i Badania Naukowe studenci wzbogacają swój warsztat naukowy i prowadzą badania naukowe pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Fizyki. Przedmioty te, obok przedmiotu Fizyka w języku obcym i kursu języka angielskiego na poziomie B2+, pozwalają również na wzbogacenie specjalistycznej terminologii angielskiej oraz wyrobienie umiejętności pisania prac naukowych w tym języku.

Plan studiów obejmuje blok przedmiotów do wyboru z zakresu fizyki medycznej i zastosowań informatyki w medycynie, który umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas pracy w diagnostycznych i terapeutycznych laboratoriach medycznych, w takich dziedzinach jak dozymetria czy radiologia oraz pracy w przedsiębiorstwach informatycznych.

Studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie fizycznych postaw działania  złożonych urządzeń badawczych ich obsługi i konserwacji, oraz przeprowadzania pomiarów fizycznych oraz ich statystycznej analizy, przy wykorzystaniu umiejętności programowania i  specjalistycznego oprogramowania.

W proponowanym programie studiów uwzględniono również kompetencje takie jak przedsiębiorczość, samodzielność, umiejętność pracy w grupie, kreatywność i chęć do samokształcenia, które są najważniejszymi kompetencjami społecznymi przydatnymi podczas pracy zawodowej.

  Działalność studencka

W Instytucie Fizyki prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
KNF tworzą studenci i doktoranci fizyki studiujący w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą bawić się fizyką i zarażać innych swoimi zainteresowaniami. KNF współpracuje z Wirtualną Akademią Astronomii, Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dzięki aktywności w KNF studenci mogą rozwijać swoje pasje oraz osiągać lepsze wyniki w nauce. Główny kierunek to rozwijanie zainteresowań studentów oraz popularyzacja nauk fizycznych wśród młodszych pokoleń, zarówno w społeczności lokalnej, jak i poza nią. Członkowie KNF jeżdżą na konferencje z dziedziny dydaktyki fizyki oraz konferencje naukowe, na których prezentują wyniki swoich prac badawczych, a także przeprowadzają pokazy doświadczeń w szkołach, uczestniczą aktywnie w organizacji Festiwalu Nauki i Turnieju Fizycznego.

Od roku 2019 działa również Koło Fizyków Medycznych. Nowoczesne interdyscyplinarne pracownie z biofizyki umożliwiają pogłębianie wiedzy i umiejętności na styku fizyki,  medycyny i informatyki.

Perspektywy zawodowe

Absolwent Fizyki II stopnia będzie posiadał poszerzoną wiedzę i umiejętności w dyscyplinie fizyka. Będzie dysponował poszerzonymi umiejętnościami w zakresie programowania i metod numerycznych, oraz przygotowania informatycznego niezbędnego do obsługi skomplikowanej aparatury medycznej.

Będzie potrafił samodzielnie obsługiwać aparaturę medyczną oraz zaplanować i prowadzić badania z jej wykorzystaniem. Będzie sprawnie obsługiwał systemy informatyczne i specjalistyczne programy komputerowe oraz będzie posiadał umiejętność programowania w językach skryptowych i obiektowych. Będzie także posiadał znajomość języka angielskiego na poziomie B2+.

Absolwent będzie posiadał kompetencje, związane z umiejętnością ciągłego uczenia się i wykorzystania w praktyce posiadanej wiedzy, umiejętnością pracy w zespole, samodzielnością i poczuciem odpowiedzialności za powierzone prace,  a także analitycznym podejściem do rozwiązywania problemów, które pozwolą mu na łatwe przystosowanie się do pracy w różnych sektorach gospodarki.

Absolwenci studiów fizycznych znajdą zatrudnienie przede wszystkim w laboratoriach medycznych, diagnostycznych i ośrodkach naukowych. Znajdą też zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych wykorzystujących nowoczesne technologie, w tym w firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją i konserwacją sprzętu medycznego. Mogą też znaleźć pracę w branży elektronicznej i informatycznej, a także dzięki znajomości metod statystycznych w sektorze finansowym.

Absolwenci studiów II stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia na kierunku fizyka.


     

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close