Obecnie studia doktoranckie prowadzone są przez Szkołę Doktorską UO.

Fizyka, studia doktoranckie, III stopnia

Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UO stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego (licencjat, magisterium, doktorat). Celem studiów doktoranckich jest stworzenie studentom możliwości znaczącego podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie fizyki (fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, techniki komputerowe, metody analityczne), poprzez aktywny udział w badaniach naukowych. Ich wynikiem powinny być publikacje naukowe w recenzowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym, autoryzowane lub współautoryzowane przez doktoranta, a w konsekwencji możliwość przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych. Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom doktorantów, zajęcia odbywają się (zgodnie z planem zajęć) w godzinach popołudniowych dwa dni w tygodniu (środa, czwartek).


Kształcenie:

Sylabusy:


Rok akademicki 2020/21 – lista doktorantów:

 

Finalizacja przewodów doktorskich

  • Kawecka Anna
  • Popiela Joanna
  • Bartnikowska Agnieszka

Przewody doktorskie sfinalizowane w ramach studiów doktoranckich

  • dr Barbara Pytel (2016r., promotor dr hab. D. Man, prof. UO)
  • dr Daniel Frączek (2017r., promotor dr hab. R. Piasecki, prof. UO)
  • dr Ryszard Wiśniowski (2019r., promotor dr hab. W. Olchawa, prof. UO)
  • dr Ireneusz Mrówka (2022r., promotor dr hab. D. Man, prof. UO)

 

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Adam Bacławski, prof. UO,

abac@uni.opole.pl
Instytut Fizyki UO
ul. Oleska 48
45-052 Opole