Na rok akademicki 2020/21 nabór na studia nie będzie organizowany.

Studia podyplomowe „Fizyka nauczycielska” są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne (ukończony kurs pedagogiczny).

Program studiów podyplomowych „Fizyka nauczycielska”, został tak przygotowany, aby ich absolwent osiągnął efekty kształcenia zgodne z efektami kształcenia dla kierunku fizyka,  a także wszystkie efekty kształcenia z zakresu dydaktyki fizyki, wynikające ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Między innymi, słuchacze będą odbywać praktykę z nauczania fizyki w szkole. 60 godzin praktyki w szkole podstawowej i 60 godzin praktyki w liceum.

W programie przewidziane są też zajęcia z podstaw informatyki i technik multimedialnych oraz obsługi programów użytkowych przydatnych w pracy nauczyciela fizyki.

Stawiamy na dobre przygotowanie praktyczne, stąd wiele godzin dydaktyki fizyki, na której słuchacze będą wykonywać mnóstwo typowo szkolnych doświadczeń.

Słuchacze będą też uczestniczyć w następujących zajęciach (w formie wykładów, konwersatoriów i laboratoriów): Wprowadzenie do fizyki, Fizyka klasyczna z elementami fizyki relatywistycznej, Termodynamika z elementami fizyki statystycznej, Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego, Elementy fizyki jądrowej, Astronomia, Mechanika teoretyczna, Elementy fizyki kwantowej.

Studia przygotowują do wykonywania zawody nauczyciela w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (fizyki) we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

 

Sylabusy

Opłata za studia wynosi ok. 4500 zł.(zależy od liczby słuchaczy)

Rekrutacja 2017/2018
Termin rozpoczęcia: październik 2017
Termin zgłoszeń: 30 września 2017

Niezbędne dokumenty:
podanie, adres email (koniecznie)
kwestionariusz szkolny,
potwierdzona kopia dyplomu,
dwa zdjęcia,
ksero nabytych uprawnień pedagogicznych
i ksero dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Fizyki UO
tel. 077 452 72 50 (e-mail: instfiz@uni.opole.pl).
Adres pocztowy:
Uniwersytet Opolski,
Instytut Fizyki,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole.

Z poważaniem
dr Agnieszka Bartecka – Kierownik Studiów Podyplomowych